สาขา

สำนักงานใหญ่

01

สาขาแพร่

230/1 ถนนยันตรกิจโกศล ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
โทร 054-533-129
02

สาขาหนองม่วงไข่

264 หมู่ที่ 1 ต.หนองม่วงไข่ อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่
โทร 054-506-058
03

สาขาลอง

1/12 หมู่ที่ 2 ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่
โทร 054-581-684
04

สาขาสอง

43/2 หมู่ที่ 7 ต.บ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่
โทร 054-593-058
05

สาขาวังชิ้น

66/1 หมู่ที่ 7 ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่
โทร 054-589-206
06

สาขาเด่นชัย

1/2 หมู่ที่ 7 ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่
โทร 054-613-226
07

สาขาร้องกวาง

361/4 หมู่ที่ 1 ต.ร้องแข็ม อ.ร้องกวาง จ.แพร่
โทร 054-596-631
08

สาขาช่อแฮ

119/2 หมู่ที่ 1 ต.ช่อแฮ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
โทร 054-598-085
10

สาขาป่าแมต

393 หมู่ที่ 9 ต.ปาแมต อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
โทร 054-524-058
11

สาขาปง

330/1 หมู่ที่ 1 ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา
โทร 054-497-273
12

สาขาจุน

101/3 หมู่ที่ 1 ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา
โทร 054-459-258
13

สาขาน้ำชำ

39/8 ม.3 ต.สูงเม่น อ.สูงเม่น จ.แพร่

โทร 054-543-500

15

สาขาเชียงคำ

466/1 หมู่ที่ 4 ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา
โทร 054-454-294
18

สาขางาว

113/4 หมู่ที่ 2 ต.หลวงใต้ อ.งาว จ.ลำปาง
โทร 054-209-837
21

สาขาน่าน

226/1 หมู่ที่ 6 ต.ดู่ใต้ อ.เมืองน่าน จ.น่าน
โทร 054-774-501
22

สาขาเทิง

2/7 ม.10 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย

โทร 053-795-077

 

23

สาขาหาดเสี้ยว

671 ม.2 ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

โทร 055-672-100

24

สาขาท่าวังผา

81/3 ม.6 ต.ท่าวังผา อ.ท่าวังผา จ.น่าน

โทร 054-799-575

25

สาขาเวียงสา

202/1 ม.4 ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน

โทร 054-782-100

26

สาขาปัว

481/3 ม.8 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน

โทร 054-791-200

27

สาขาเชียงกลาง

19/1 ม.11 ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ.น่าน 

โทร 054-797-339

 

30

สาขานาน้อย

121/1 ม.6 ต.ศรีษะเกษ อ.นาน้อย จ.น่าน 

โทร 054-718-184

 

31

สาขาแม่เมาะ

192/3 ม.7 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

โทร 054-266-229

32

สาขาแม่ทะ

65/3 ม.3 ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

โทร 054-289-178

 

33

สาขาเกาะคา

47/3 ม.4 ต.ท่าผา อ.เกาะคา จ.ลำปาง

โทร 054-281-810

 

34

สาขาทุ่งช้าง

105/4 ม.1 ต.ทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน

โทร 054-795-155

35

สาขาสูงเม่น

10/1 ม.1 ต.พระหลวง อ.สูงเม่น จ.แพร่

โทร 054-543-522

36

สาขาเชียงม่วน

392/3 ม.1 ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 56160

โทร 054-430-831

38

สาขาต้นยาง

255/2 ม.13 ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 

โทร 054-209-646

39

สาขาแจ้ห่ม

ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120

โทร 054-506-588